Polityka prywatności

FUH Domus w trosce o najwyższą jakoś świadczonych usług dba o bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, dotyczącą ich przetwarzania.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUH Domus mgr inż. Wacław Łachut z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej, ul Kościelna 26. Z administratorem można skontaktować się osobiście lub pisemnie w każdym czasie w siedzibie firmy Domus lub wysyłając email na adres lachut-wacław@o2.pl 
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez FUH Domus w ramach świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w celu:
 3. a. przygotowania i przedstawienia ofert ubezpieczenia w poszczególnych zakładach ubezpieczeń oraz
  w przypadku wybrania oferty konkretnego zakładu ubezpieczeń – zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, co wynika z prawnie uzasadnionego interesu FUH Domus – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  b. marketingu bezpośredniego (telefonicznego i/lub elektronicznego) usług oferowanych przez FUH Domus, tylko w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią stosownej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  c. w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację złożoną przez Pana/Panią,
  w zakresie usług oferowanych przez FUH Domus, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  d. zapobiegania i wykrywania przestępczości, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  f. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane automatycznie tj. bez udziału człowieka, na podstawie Pana/Pani danych, niezbędnych do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez dany zakład ubezpieczeń.
  Podanie danych osobowych w związku z usługą pośrednictwa ubezpieczeniowego jest konieczne do przygotowania oferty i zawarcia umowy ubezpieczenia z danym zakładem ubezpieczeń za pośrednictwem FUH Domus.
  Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres czasu:
 6. a. w przypadku danych pozyskanych w celu przygotowania oferty umowy ubezpieczenia, na podstawie której nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia – przez okres 3 miesięcy od dnia w którym po raz ostatni Pan/Pani kontaktował się z Administratorem w celu zawarcia umowy ubezpieczenia;
  b. w przypadku danych pozyskanych w celu przygotowania oferty umowy ubezpieczenia, na podstawie której doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających ze świadczonych przez FUH Domus usług pośrednictwa ubezpieczeniowego;
  c. w celu marketingu bezpośredniego, do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.
 7. Pana/Pani dane mogą być przekazywane:
 8. a. podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa;
  b. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być zakłady ubezpieczeń w celu przygotowania dla Pana/Pani ofert zawarcia umowy ubezpieczenia oraz zawarcia umowy ubezpieczenia;
  c. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w tym między innymi: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, kancelariom prawnym świadczącym pomoc prawną, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do:
 10. a. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków FUH Domus wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych;
  b. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, powszechnie używanym formacie nadającym się do przeniesienia danych osobowych. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi.
  c. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
  d. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem;
  e. w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w pkt. I;
  f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, jeżeli Pan/Pani uważa, że FUH Domus przetwarza Pana/Pani dane osobowe niezgodnie z prawem.